De club, het bestuur en de sponsors

Iedere speelster heeft de verplichting het publicitaire imago van de club en haar sponsors in alle omstandigheden te respecteren. De extra-sportieve activiteiten, georganiseerd door het bestuur, worden door elke speelster maximaal “gedragen”. De opbrengsten uit deze activiteiten laten ons toe onze favoriete hobby in de beste omstandigheden uit te oefenen. Je actieve betrokkenheid bij elke activiteit bepaalt in grote mate het succes van je team en de club.

Het team, de spelers, trainers en begeleiders

Stel je steeds in dienst van het team. Organiseer je beschikbare tijd efficiënt in functie van het gehele volleybalprogramma. Zo gaan er trainingen, tornooien (Champions League …), wedstrijden door tijdens de vakantie.

Tijdens de trainingen en wedstrijden wordt steeds van iedereen volledige inzet verwacht en maximale aanwezigheid. Afwezigheid op training of een wedstrijd worden indien mogelijk een maand op voorhand gecommuniceerd aan de trainer. Er kan natuurlijk altijd iets onverwachts gebeuren, zoals ziek worden, maar met de nodige planning is maximale aanwezigheid zeker mogelijk.

Bevorder de ploegsfeer en betrek hierbij elke speelster op een positieve manier. Doe activiteiten naast het terrein in groep, niet in kliekjes. Kom steeds als team naar buiten. Ga gezamenlijk naar de cafetaria om iets te drinken en nog gezellig samen te zijn, op die manier werken we aan een goede groepssfeer.

De problemen van speltechnische en tactische aard vallen volledig en uitsluitend onder de bevoegdheid van de trainer. Indien de speelster dingen wenst te bespreken, gebeurt dit best niet onmiddellijk na de training of een wedstrijd. Laat eerst alle emoties zakken en ga daarna een gesprek met de trainer aan.
De medische problemen worden gemeld aan de trainer, assistent-trainer, ploegverantwoordelijke, die zo nodig de nodige stappen kan ondernemen.

Andere problemen worden met de trainer, ploegverantwoordelijk of sportief verantwoordelijke en indien nodig met de clubvoorzitter besproken.

Praat problemen met een medespeelster onmiddellijk uit. Achterklap en roddels worden in de club niet geduld. Indien nodig kan je de trainer, ploegverantwoordelijk of sportief verantwoordelijke bij dit gesprek betrekken.

Spreek elkaar aan op de naleving van de regels. Zowel de regels die voor de club gelden als regels die in de ploeg zelf worden gemaakt.

Pesten

Binnen VC Lennik Dames VZW wordt geen enkele vorm van pesten getolereerd. Dit geldt zowel voor pestgedrag tijdens de trainingsmomenten en wedstrijden, alsook buiten de club, bijvoorbeeld via sociale media. Daarom heeft VC Lennik Dames VZW gekozen voor een duidelijk aanpak, zodat we pesten buiten de club kunnen houden.

VC Lennik Dames VZW is ook ingeschreven als ‘Time Out tegen Pesten’ (TOP)-club. Meer info is te vinden op www.topindesport.be. In dit kader nemen we doorheen het seizoen ook deel aan acties tegen pesten.

Aanpakken van pestgedrag

Wanneer speelsters ruzie hebben of als er sprake is van pestgedrag, werken wij in 4 verschillende stappen:

 • Stap 1: Speelsters trachten er zelf (samen) uit te komen. Medespeelsters kunnen hierin ook een rol spelen
 • Stap 2: Op het moment dat speelsters er niet zelf uitkomen heeft de gepeste speelster of ouder het recht en de plicht het probleem te melden bij de trainer of een bestuurslid. De trainer brengt het bestuur altijd op de hoogte van pestgedrag. Medespeelsters of ouders die niet betrokken zijn maar weet hebben van de feiten, hebben ook meldingsplicht. Melden is niet klikken!
 • Stap 3: De trainer en/of bestuur brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling van pesterijen (tussen dezelfde speelsters) volgt een gesprek met de ouders en kunnen er sancties volgen (zie consequenties)
 • Stap 4: Indien Fase 1 en 2 van de sancties (zie consequenties) niet het gewenste resultaat opleveren, volgt een nieuw gesprek met de ouders. Het bestuur bekijkt samen met de trainer wat er verder dient te gebeuren. De club probeert hulp te bieden aan de gepeste speelster en begeleidt de pester

Consequenties

De trainer en/of het bestuur neemt na het verzamelen van alle informatie een duidelijk standpunt in. De
mogelijke sancties zijn opgebouwd uit 3 fasen, afhankelijk van hoe lang de pester blijft doorgaan met haar
pestgedrag en geen verbetering vertoont in haar gedrag. De ouders worden op de hoogte gebracht van de
consequenties.

 • Fase 1: Een gesprek door een bestuurslid en/of de trainer met de pester: bewustwording voor wat zij de ander aandoet. Afspraken maken met de pester over gedragsverandering, opvolging door de trainer is vereist. De gemaakte afspraken worden ook besproken met de gepeste speelster
 • Fase 2: Een gesprek met de ouder(s) en speelster/pester als voorafgaande acties op niets uitlopen. De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en opgevolgd. Dit kunnen zowel nieuwe afspraken zijn als een herhaling van de reeds gemaakte afspraken
 • Fase 3: Bij zwaar pestgedrag kan er besloten worden om dadelijk een combinatie van deze fases in praktijk te brengen. Verder heeft het bestuur de mogelijkheid om zwaardere sancties op te leggen indien fases 1 en 2 niet werken.
  In extreme gevallen of bij pestgedrag dat blijft aanhouden of erger wordt, kan het bestuur beslissen dat de
  speelster uitgesloten wordt van de club

Panathlon-verklaring

VC Lennik Dames ondertekent deze verklaring omtrent de ethiek in de jeugdsport.
Voor meer informatie verwijzen we u door naar: https://www.ethischsporten.be/tools_pagina/de-panathlonverklaring/

De Pers

Breng je trainer en sportief verantwoordelijke op de hoogte van je perscontacten.
Indien er interviews voor de wedstrijd plaatsvinden, mogen alle tactische overwegingen en de samenstelling van de ploeg niet worden medegedeeld.
Negatief commentaar met betrekking tot de club, het bestuur, de sponsors, het team, het sportief en medisch kader kan door het bestuur gesanctioneerd worden.

Trainingen

Alle trainingen gaan door in de sporthal Jo Baetens. Indien er van deze locatie wordt afgeweken, worden jullie verwittigd door de trainer of door de sportief verantwoordelijke. Iedereen wordt geacht om steeds op iedere training aanwezig te zijn.

Vóór de training

 • Alle speelsters zorgen tijdig voor het materiaal, ballen, opstellen net … Dit gebeurt altijd onder de begeleiding van de trainer. Speelsters gaan nooit alleen de ballen halen
 • Je bent steeds 5 minuten voor de training volledig klaar (ingetaped, …) in de zaal
 • Je wordt door je ouder(s) begeleid tot in de zaal en dit zeker tot en met de leeftijdscategorie U13
 • Je bent steeds aanwezig in een geschikte outfit op te sporten
 • Iedereen brengt ook een flesje water mee om te drinken. Frisdranken zijn uit den boze
 • Verwittig enkel en uitsluitend de trainer en assistent-trainer wanneer je onmogelijk aanwezig kan zijn
 • Ben je te laat voor de training, verwittig enkel en uitsluitend de trainer en assistent-trainer telefonisch en licht hem in over de oorzaak

Tijdens de training

 • Drankpauzes nemen we steeds samen, in de zaal en op initiatief van de trainer. Verlaat nooit de zaal zonder het te melden aan de trainer. Tijdens de drankpauzes blijven we steeds bij de groep
  Met ouders, grootouders of familie kan je nog meer dan genoeg tijd doorbrengen na de training, een praatje met hen slaan hoeft niet
 • Ouders mogen steeds naar de training kijken, maar komen op geen enkele manier tussen op de training. De trainer is de enige die bijstuurt, opdracht geeft en indien nodig sanctioneert
 • De club is verantwoordelijk voor de speelsters tijdens de training of tot het moment de speelster op eigen initiatief een training vroegtijdig verlaat

Nà de training

 • Elke training wordt steeds afgesloten met een cooling-down (op eigen initiatief van de speelsters en indien mogelijk)
 • Zorg er steeds voor dat je de zaal netjes achterlaat. Lege flessen, gebruikte tape, enz. horen in de vuilnisbak. Het volleybalmateriaal dient steeds op zijn plaats te worden gezet
 • Ouders komen hun kinderen in de sporthal ophalen en niet op de parking. Dit zeker tot en met de leeftijdscategorie van de U13
 • De club is verantwoordelijk voor de speelsters tot het einde van de training of tot het moment de speelster op eigen initiatief een training vroegtijdig verlaat

Wedstrijden

Vóór de wedstrijd

 • We zijn steeds stipt op het afgesproken uur aanwezig. De trainer of assistent-trainer zorgt voor de nodige communicatie
 • De trainer doet het nodige om de verplaatsingen te organiseren. Hij stelt hier eventueel een beurtrol voor de verplaatsing op
 • Wie zich rechtstreeks verplaatst (met eigen vervoer) meldt dit vooraf aan de trainer en/of ploegverantwoordelijke
 • We begroeten steeds de trainer(s), ouders, bestuursleden, supporters, … vóór de wedstrijd door middel van een High Five
 • De verantwoordelijke speelsters zorgen ervoor dat de ijsbox, de verbandkist, wedstrijduitrusting, licenties, … worden meegenomen op verplaatsing, indien dit zo wordt afgesproken met de trainer
 • Iedereen warmt op in de door de club afgesproken en ter beschikking gestelde kledij
 • Bij seniorenwedstrijd is iedereen een uur voor de aanvang van de reservewedstrijd iedereen klaar (ingetaped, …) en aanwezig op de locatie. Tenzij dit anders wordt gecommuniceerd door de trainer
 • Bij de jeugdwedstrijden spreekt de trainer met de ploeg af wanneer iedereen klaar moet zijn
 • Voor we beginnen aan de opwarming, komen we samen voor de “yell”, deze kan per ploeg variëren. Daarna volgt de opwarming volgens het afgesproken schema. De kapitein, aangeduide speelster of trainer zal de gezamenlijke opwarming leiden
 • We zorgen er o.a. voor dat de aangebrachte publiciteit op de kledij en eventueel op de publiciteitsborden steeds goed zichtbaar is (m.a.w. geen trainingsvesten of handdoeken op de reclameborden)
 • Tijdens de time-outs gaan de wisselspeelsters warmlopen, indien de trainer dit vraagt

Nà de wedstrijd

 • Onmiddellijk na de wedstrijd worden de tegenstander, de scheidsrechters en de supporters bedankt
 • Na de “yell” doen alle speelsters onder leiding van de kapitein doen een gezamenlijke coolingdown, indien mogelijk en gewenst door de trainer
 • Alle speelsters zorgen ervoor dat de accommodatie (terrein, kleedkamer, …) netjes wordt achtergelaten.
 • We komen als ploeg regelmatig naar de cafetaria en nemen daar ook allemaal samen plaats.
 • Ouders komen hun kinderen tijdig ophalen in de sporthal en niet op de parking en dit zeker tot en met de leeftijdscategorie van de U13

Medisch

Kwetsuren

Zorg zelf voor blessurepreventie: voeding, arbeid/rust verhouding, materiaal, sportschoenen, verzorging, … Blessures die een invloed hebben op je presteren, worden aan de trainer gemeld. Als de trainer voor de training geen blessuremelding heeft ontvangen, gaat hij ervan uit dat je alles 100% kan meedoen.
Elke blessure opgelopen tijdens trainingen of wedstrijden worden onmiddellijk aan de trainer gemeld. Er wordt steeds, in overleg met de trainer of sportief verantwoordelijk, een ongevallenformulier ingevuld.

Doping

Ingeval van dopingcontrole (door de bevoegde instanties) neemt de speelster de volledige verantwoordelijkheid bij een eventuele positieve uitslag.
Voor ieder gebruik van om het even welke medicatie, zal op voorhand een doktersattest gevraagd worden (dat kan overhandigd worden aan de dopingcommissie).
De speelster is gebonden tot het betalen van de vergoeding voor alle schade die zij en de club hierdoor kunnen lijden.

Mededelingen en communicatie

Mededelingen en info betreffende wedstrijden en arbitrage kunnen geraadpleegd worden op de website www.vclennikdames.be en op twizzit. Je krijgt ook steeds een e-mail of bericht als je moet fluiten.
Communicatie in verband met wedstrijdwijzigingen, zaalbezetting ed. wordt via de secretaris, bestuurslid of sportief verantwoordelijke gemaild, via bericht of via twizzit gecommuniceerd. De trainer is op zijn beurt verantwoordelijk voor het doorspelen van deze info en aanpassingen aan trainingen aan zijn/haar ploeg.

Info van de sportief verantwoordelijke naar de trainers en ouders toe gebeurt via mail of twizzit.
Verder worden er nog losse brieven meegegeven naar de ouders betreffende stages in de vakanties, zomerstage, demotornooien, wafelverkoop, uitnodiging voor de eetfestijnen en dergelijke meer.
Op het einde van het seizoen vindt er steeds een oudervergadering of communicatie plaats, waarin de ploegen voor het daaropvolgende seizoen worden voorgesteld. Communicatie over ploegindeling, het laten doorstromen van speelsters naar een hogere ploeg gebeurd enkel via het bestuur of de sportief verantwoordelijke.
Indien er problemen zijn bij betaling van het lidgeld, kunt u steeds contact opnemen met een bestuurslid en zal er gezocht worden naar een geschikte oplossing voor alle partijen.

Transfers/vrijheidsaanvragen

Transfers die plaatsvinden gebeuren altijd in functie van de club/ploeg. De sportief verantwoordelijke is diegene die hierover naar de desbetreffende ploeg communiceert.
VC Lennik Dames VZW probeert om elke speelster tevreden te houden, zodat deze aangesloten blijft bij de club. Indien speelsters hogerop kunnen gaan spelen of zich denken te kunnen verbeteren kunnen zij steeds de club verlaten.
Hiervoor dient men wel enkele regels te respecteren. Indien een speelster de club wenst te verlaten of men niet zeker is dat men bij de club gaat blijven, dient deze steeds haar vrijheid aan te vragen.

De vrijheidsperiode voor de volleyvlaanderen-indoorcompetitie (zaalvolleybal) is bepaald van 1 maart tot 15 april. Indien u voor 10 mei geen nieuwe club heeft gevonden, blijft u automatisch aangesloten bij onze club. De nodige documentatie hiervoor vindt u: http://www.volleyvlaanderen.be/vrijheidsregeling/ 
Indien u twijfelt om aangesloten te blijven bij VC Lennik Dames VZW, zal u een mail ontvangen als herinnering om uw vrijheid toch aan te vragen.
Indien u uw vrijheid niet heeft aangevraagd en u na deze periode nog wilt transfereren, zal de volgende procedure plaatsvinden:

 • Uw aanvraag tot transfer zal worden besproken op de eerstvolgende bestuursvergadering na het
  ontvangen van uw transferaanvraag. Daar kunnen volgende beslissingen worden genomen:
  • Indien uw aanvraag gegrond is, door bijvoorbeeld een verhuis, zal de club zonder enig probleem meewerken aan de transfer
  • Indien u uw vrijheid niet heeft aangevraagd kan de club weigeren om een transfer te ondertekenen en heeft dit als gevolg dat u het seizoen daarop niet bij een andere club kunt trainen of spelen, meer bepaald u lid zal blijven van VC Lennik Dames VZW. U kunt dus steeds de trainingen en wedstrijden blijven afwerken, indien u de correcte houding vertoont. Indien dit niet het geval is, kan u worden uitgesloten van de trainingen of competitie, zonder terugbetaling van het lidgeld
  • Indien er nog een speelster wordt gevonden die een gelijkwaardige of betere vervangster blijkt te zijn, kan het bestuur oordelen dat men toch nog meewerkt aan de transfer

Het is deontologisch niet te verantwoorden indien een speelster tijdens of op het einde van het seizoen wenst te transfereren zonder ze haar vrijheid heeft aangevraagd. Het bestuur zorgt voor de ploegindeling en rekent hiervoor op de speelsters die beschikbaar zijn.